Työaikapankki
Tyoaikapankki.fi
  Esimerkkitapaus

Tyoajanseuranta.fi

 

▪ Automaattinen
työajanseuranta

 

▪ Työajanseuranta-
järjestelmät

 

▪ Tunnistusmenetelmät

 

▪ Esimerkkitapaus

Tyovaiheenseuranta.fi

 

▪ Esimerkkitapaus

Työajanseurannan

  yhdistäminen
kulunvalvontaan

Sanasto

www.tamtronsolution.fi

Automaattinen työajanseuranta = Työaikaa seurataan automaattisella järjestelmällä, jota hallinnoidaan tietokoneelta. Saldojen ja ylitöiden laskenta on automatisoitu.

Biometrinen tunnistaminen = Henkilön tunnistamista esimerkiksi kasvojen, äänen tai sormenjäljen perusteella.

Ethernet-liitäntä = Laitteessa oleva liitäntä, joka mahdollistaa laitteen liittämisen lähiverkkoon.

Etälukutekniikka = Eli RFID -teknologia, koostuu lukijasta ja tunnisteen sirusta. Lukija tunnistaa tunnisteessa olevan sirun perusteella käyttäjän, ilman kosketusyhteyttä.

Hissilukija = Hissiin sijoitettava kulunvalvontalukija, johon määritellään eri henkilöiden pääsy eri kerroksiin.

Host-tietokone = Työajanseuranta-, kulunvalvonta- ja tiedonkeruujärjestelmien päätietokone eli se kone, johon ohjelma on asennettu.

ID-numero = Jokaisessa RFID -tunnisteessa oleva yksilöivä numero.

Kaapelointi = Työajanseuranta-, kulunvalvonta- tai tiedonkeruupäätteiden yhdistäminen keskittimeen ja Host -tietokoneeseen.

Keskitin = Host -tietokoneen ja päätteiden välillä oleva laite, joka kerää tiedot päätteiltä ja lähettää ne Host -tietokoneelle. Toimii myös muistipaikkana tietokoneen ollessa sammutettuna.

Kulkutapahtuma = Kulunvalvonnan tapahtuma.

Kulunvalvonta = Järjestelmä avaimettomaan ovista liikkumiseen ja kulkijatietojen tarkasteluun.

Kulunvalvontapääte = Kulunvalvonnassa käytettävä ovilukija.

Leimaus = Kulunvalvonnassa, työajanseurannassa tai tiedonkeruussa tunnisteen näyttäminen leimauspäätteelle ja halutun tapahtuman valitseminen nappia painamalla.

Leimauspääte = Laite, johon leimaukset tehdään. Ns. "kellokortti".

Ohjauspääte = Kulunvalvonnassa laite, joka ohjaa päätteitä.

Ovilukija = Kulunvalvonnassa valvottavan oven läheisyyteen sijoitettava laite, jolla ohjataan oven sähkölukkoa.

Poissaoloinformaatio = Työajanseurantajärjestelmästä lähetettävä tieto esimerkiksi puhelinvaihteen hoitajalle. Kertoo työntekijöiden paikalla olon.

RFID -tunnistin = Etälukutekniikkaan perustuva tunnistin.

Saldo = Työajanseurannassa työntekijän työtuntien määrä. Kertyminen riippuu siitä, minkälainen työvuoro työntekijälle on määritelty. Työajan ja normityön kumulatiivinen erotus.

Syykoodi = Poissaololeimauksille annettava syy, esimerkiksi sairaana, työmatkalla, koulutuksessa.

Sähkölukko = Sähkömekaaninen lukko, jota voidaan ohjata kulunvalvontajärjestelmällä. Asennettavissa yksinkertaisesti tavallisen lukon tilalle. Esimerkiksi moottorilukko tai mikrokytkinlukko.

Tagi = RFID -tunnistimen kutsumanimi.

Tiedonkeruupääte = Pääte, jolla kerätään tietoa. Voidaan käyttää myös nimeä työvaiheenseurantapääte tai työnumeronseurantapääte.

Tuntipankki = Järjestelmä, jolla ylityöt kerätään säästöön ja käytetään myöhemmin vapaina tai maksetaan rahana.

Työaikapankki = Järjestelmä, jolla ylityöt kerätään säästöön ja käytetään myöhemmin vapaina tai maksetaan rahana.

Työajanseuranta = Toimenpiteitä, joilla työnantaja kerää tietoa työstä, jota työntekijät ovat suorittaneet.

Työajanseurantaohjelma = Työajanseurantaan suunniteltu ohjelma.

Työvaiheenseuranta = Tehdyn työn tarkastelua esimerkiksi projekti-, henkilö- tai tiimikohtaisesti. Yksinkertaistettuna seurataan sitä, mitä päivän aikana tapahtuu.

Viivakoodilukija = Lukija, joka lukee viivakoodeja. Yhdistetään usein tiedonkeruupäätteeseen ja työmääräyksestä tulostettuja viivakoodeja valitaan sen mukaan, miten töitä tehdään. Voidaan käyttää myös mm. poissaolokoodien valintaan.
WLAN = Langaton verkko päätteiden kytkemiseen. Soveltuu 10 - 100 metrin etäisyyksiin.